ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خُرد‌بوم‌شناسی اطلاعات

micro-ecology of information

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مطالعۀ روابط متقابل فرد و سازمان و فنّاوری با محیط اطلاعاتی در مقیاس فردی در مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای و شخصی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ