ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خدمۀ غیرموظف

deadhead crew

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خدمه‏ای که به‌عنوان مسافر در پرواز حضور داشته و وظیفه و مسئولیتی در حین آن پرواز بر عهده نداشته باشند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ