ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خدمات پذیرایی پخته ـ منجمد

cook-freeze

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی در خدمات پذیرایی که در آن ابتدا غذا را می‌پزند و سپس آن را به‌سرعت در دمای منهای 18 درجۀ سلیسیوس یا پایین‌تر منجمد و نگهداری می‌کنند تا آنکه در زمان مصرف آن را گرم کنند متـ . پخته ـ منجمد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ