ترجمه مقاله

خدمات طبقات

floor service

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کل خدماتی که در هر طبقه از مهمانخانه ارائه می‌شود
ترجمه مقاله