ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاکریز 2

embankment

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قشری از خاک یا خاک شن‏دار که بین بستر و زیراساس ریخته می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ