ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خانوادۀ گسترده

extended family

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خانوادۀ هسته‌ای گسترش یافته‌ای که معمولاً حول تباری یک‌سویه شکل می‌گیرد و در آن خویشاوندان نزدیک و گاه دور نیز در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ