ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خامۀ‌ پرچربی

double cream

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خامه‌ای که میزان چربی آن حدود 45 درصد باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ