ترجمه مقاله

خاموشی حسی

sensory extinction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ناتوانی در درک محرک‌های حسی یک ناحیه از بدن، وقتی که دو ناحیه به‌طور هم‌زمان به شیوه‌ای واحد تحریک می‌شوند
ترجمه مقاله