ترجمه مقاله

حَیّه

Serpens, Ser, Serpent

واژه‌های مصوب فرهنگستان

صورت فلکی استوای آسمان، در همسایگی صورت بزرگ حوّا، که ستاره‏های نسبتاً کم‏نور آن به شکل ماری بزرگ تصور می‌شود
ترجمه مقاله