ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حکومت مطلقه

absolute government

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حکومتی که برای اِعمال قدرت هیچ محدودیتی ندارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ