ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حکومت متمرکز

centralized government

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حکومتی مبتنی بر تمرکزگرایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ