ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حوضۀ برخوردی

impact basin

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دهانۀ برخوردی بزرگی که در آن چند حلقه کوه هم‏مرکز وجود دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ