ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حوضچۀ چرخش

turning basin, maneuvering basin

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محوطه‌ای در یک آبراه یا بندر که کشتی می‌تواند در آن بچرخد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ