ترجمه مقاله

حلقۀ مجموعه‏ها

ring of sets

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گردایه‏ای (collection) از مجموعه‏ها که نسبت به اجتماع و تفاضل بسته باشد متـ . حلقۀ مجموعه‏ای
ترجمه مقاله