ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حلال‌کافت

solvolysis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

واکنشی که در آن حلال با حل‌شونده واکنش می‌دهد و مادة جدیدی تشکیل می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ