ترجمه مقاله

حساسیت

sensitivity

واژه‌های مصوب فرهنگستان

توانایی یک آزمون یا آزمایش در تشخیص درست موارد بیماری
ترجمه مقاله