ترجمه مقاله

حرکت تختال‌گون

slablike motion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میدان سرعت افقی که برای آن می‌توان تقریب تختالی را به‌ کار بست
ترجمه مقاله