ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حد پیشین تاریخ‌گذاری،حد پیشین

terminus ante quem, TAQ

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی گاهنگاری نسبی که در آن قدمت اثر تاریخ‌گذاری‌شده در یک لایه نشانگر آن است که لایه‌های زیرین قدمت بیشتری از آن شیء دارند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ