ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حد پسین تاریخ‌گذاری،حد پسین

terminus post quem, TPQ

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی گاهنگاری نسبی که در آن قدمت شیء تاریخ‌گذاری‌شده در یک لایه نشانگر آن است که لایه‌های زبرین قدمت کمتری از آن شیء دارند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ