ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حافظۀ نهان

cache memory, cache 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حافظه‏ای در رایانه که برای ذخیره‏سازی داده‏ها و متن‌ها و برنامه‏های پُرمراجعه به کار می‌رود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ