ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جیر

shammy/ chammy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چرم نرمی که از پوست بز یا گوسفند تهیه می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ