ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوش‌آوری

boil-up/ boilup

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جوشاندن خروجی پایینی برج برای بازگرداندن بخش تبخیریافته
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ