ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوشکاری لب‌به‌لب

butt welding

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی در جوشکاری که در آن دو لبۀ قطعات کار در مقابل هم و تحت فشار قرار می‌گیرند و خط تماس آنها جوش داده میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ