ترجمه مقاله

جوجة آشیانه،جوجة لانه

nestling

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جوجه‌ای که هنوز قادر به پرواز نیست و در آشیانه به سر می‌برد
ترجمه مقاله