ترجمه مقاله

جوایز اسکار

Academy Awards, Oscars

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جوایزی که آکادمی علوم و هنرهای سینمایی هرساله به نفرات برتر در رشته‏های مختلف سینمایی اهدا می‏کند متـ . اسکار
ترجمه مقاله