ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوانۀ انتهایی

apical bud, terminal bud

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جوانۀ رویشی یا زایشی در انتهای شاخه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ