ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جهش جوانه‏ای

bud sport, bud mutation, sport 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی جهش که در جوانه اتفاق می‏افتد و به تولید شاخه و گل و میوۀ متفاوت با گیاه مادر منجر می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ