ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جنگل معتدله

temperate forest

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جنگلی که در مناطق معتدلۀ جهان می‌روید و شامل جنگل‌های سوزنی‌برگ یا پهن‏برگ یا آمیزه‏ای از آنهاست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ