ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جنگل معتدله همیشه‏سبز

evergreen temperate forest

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جنگل همیشه‏سبزی که در مناطق معتدله می‌روید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ