ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جنگل اَبری

cloud forest

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جنگل همیشه‌سبز کوهستانی واقع در بعضی مناطق حارّه‏ای یا جنبِ‌حارّه‏ای یا معتدله که معمولاً اَبرهای کم‏ارتفاع تاج درختان آن را فرامی‌گیرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ