ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جنس مذکر

male 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از دو جنس در نوع بشر که توانایی زایش ندارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ