ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جملۀ پیشگام

leading term, highest term

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرمول‌دار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ