ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جماعت

crowd 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شمار زیادی از افراد، مانند تماشاچیان در میدان‌های ورزشی، که نزدیک به یکدیگر و برای هدفی مشترک و زودگذر گرد هم می‌آیند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ