ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جلای مات

dull luster

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جلای سطح کانی یا سنگ هنگامی که نور را به جای بازتاباندن بپاشاند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ