ترجمه مقاله

جفت‌شدن باز

base-pairing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جفت ‌شدن یک باز در یک رشته با باز مکملش در رشتۀ دیگر در دِنا و رِنای دورشته‌ای متـ . جفت‌شدن بازی واتسون ـ کریک Watson-Crick base pairing
ترجمه مقاله