ترجمه مقاله

جفت‌باز

base pair

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دو باز آدنین و تیمیدین یا گوانین و سیتوزین در دِنا یا آدینین و یوراسیل در رِنای دورشته‌ای، که با پیوندهای هیدروژنی به هم متصل‌اند
ترجمه مقاله