ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جزیرة راست‌گرد ورود و خروج

right-in right-out island

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محوطة مثلثی‌شکل برآمده‌ای که با مسدود کردن قسمتی از راه در انتهای مسیر ورودی به تقاطع، مانع انجام حرکات گردش به چپ و عبور مستقیم می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ