ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جریان بیت

bit stream

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رشته‌ای پیوسته از بیت‌ها که به‌طور متوالی در حوزۀ زمان انتقال می‌یابند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ