ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جِرم گرانشی

gravitational mass

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خاصیتی که سبب می‌شود هر ماده بر مادۀ دیگر نیروی گرانشی وارد می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ