ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جِرم اَبَربحرانی

supercritical mass

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آن مقدار مادۀ شکافت‌پذیری که جِرم آن بیش از جرم بحرانی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ