ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرقه

spark, sparkover

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تخلیۀ الکتریکی زودگذر براثر فروریزش الکتریکی ناگهانی هوا یا هر مادۀ دی‏الکتریک متـ . تخلیۀ جرقه‏ای spark discharge
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ