ترجمه مقاله

جرایم سنگین‌وسبک

high crimes and misdemeanors

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جرایمی که به دلیل ارتکاب آنها رئیس جمهور و معاونان او و دیگر مقامات غیرنظامی، ازجمله قضات کشور را، می‌توان از مسئولیت عزل کرد
ترجمه مقاله