ترجمه مقاله

جدول نم‏سنجشی

hygrometric table

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جدولی برای تبدیل سادۀ دماهای تر و خشک اندازه‏گیری‏شده به معیارهای متداول رطوبت، مانند دمای نقطۀ شبنم یا رطوبت نسبی متـ . جدول نم‏سنجی جدول رطوبت‏سنجشی، جدول رطوبت‏سنجی psychrometric table
ترجمه مقاله