ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جدول‌محصول

yield table

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جدولی که محصول دارچوب مورد نظر از یک تودۀ همسال را براساس سن و رده‌های شاخص رویشگاه نشان می‌دهد و شامل کمیت‌هایی چون قطرِ برابرِ سینه و تعداد ساقه و ارتفاع ساقه و سطحِ برابرِ سینه و حجم در واحد سطح توده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ