ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جدول جابه‌جایی

movement table

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جدولی حاوی جزئیات دستورعمل‌ و تاریخ حرکت که ممکن است نوع حمل‌ونقل، اعم از دریایی و جاده‌ای و ریلی و هوایی، در آن مشخص ‌شود و معمولاً به دستور عملیاتی پیوست می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ