ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جدایی تسمه

belt separation, BES, belt edge separation, belt lift

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جدا شدن لبۀ تسمه از مَنجید که به‌صورت برآمدگی یا شکاف در ناحیۀ شانه نمایان می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ