ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جت

jet

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بادهای نسبتاً قوی متمرکز در یک جریان باریک در جوّ متـ . جریان جتی jet stream
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ