ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جت سنگین

heavy jet

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← هواگَرد سنگین
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ