ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جت‌سُری

jet skiing, jet ski2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ورزشِ تفریحی یا رقابتیِ سواری با جت‌سُره
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ