ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جای‌گیری مهاجرتی

migratory insertion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترکیبی از دو فرایند مهاجرت و جای‌گیری در واکنش‌های شیمیایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ